Ogólne warunki rezerwacji i anulacji dla Gości indywidualnych w Hotelu Villa Astra Apartments & Breakfast.

I. Sposób dokonania rezerwacji:

Rezerwacji można dokonać na stronie internetowej Hotelu www.villaastra.pl drogą mailową: biuro@villaastra.pl lub telefoniczną: 691747488 oraz za pomocą serwisu Booking.com

Recepcja Hotelu Villa Astra czynna w godzinach 6:00 – 22:00

II. Warunki anulowania rezerwacji:

Gość może bezpłatnie odwołać rezerwację do 7 dni przed planowanym przyjazdem. W przypadku anulacji rezerwacji poniżej 7 dni przed datą przyjazdu zaliczka pozostaje w Hotelu. Anulacje w takim terminie wiążą się z utratą pełnej kwoty wpłaconej zaliczki.

Brak opłat za rezerwacje odwołane w ciągu 24 godzin od momentu ich dokonania.

W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, Hotel nie zwraca opłaty za daną dobę.

W celu anulowania lub zmiany dokonanej rezerwacji należy skontaktować się z recepcją telefonicznie +48 691747488 bądź pisemnie na adres mailowy: biuro@villaastra.pl

 

Przed dokonaniem rezerwacji zapoznaj się z polityką prywatności Villa Astra

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników, w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.villaastra.pl, która administrowana jest przez Administratora Danych Osobowych (ADO) – Astra Technology S.C. Wiesław Bogacz , Ryszard Bogacz, ul. Dworcowa 4, 32-600 Oświęcim, NIP: 5490006767, REGON: 120952348, (zwany dalej: Administratorem).

1. W związku z usługami świadczonymi przez Villa Astra – Apartments & Breakfast, Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( Dz.Urz.UE z 2016 r. Nr 119, s.1), dalej zwane „RODO” i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych.

2. Celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane w sposób bezpośredni od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

3. Z Administratorem można skontaktować się poprzez wiadomość wysłaną na adres e-mail: biuro@villaastra.pl lub pisemnie na adres: Villa Astra, ul. Olszewskiego 28, 32-600 Oświęcim.

3. W celu zapewnienia spójności, integralności oraz poufności danych, Administrator wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych wyłącznie osobom upoważnionym i jedynie w zakresie niezbędnym, biorąc pod uwagę wykonywane przez nie zadania. Administrator stosuje rozwiązania techniczne oraz organizacyjne w celu zapewnienia, iż wszelkie podejmowane operacje – na pozyskanych przez Administratora danych osobowych – są dokonywane oraz rejestrowane wyłącznie przez osoby do tego upoważnione upoważnione.

5. Administrator podejmuje ponadto wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy oraz inne podmioty z nim współpracujące, dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy dochodzi do przetwarzania danych osobowych. Na bieżąco przeprowadzana jest przez Administratora analiza ryzyka i adekwatność stosowanych zabezpieczeń danych osobowych w stosunku do identyfikowanych zagrożeń, a także wszelkie środki mające na celu ochronę pozyskanych danych.

6. W przypadku kierowania korespondencji e-mailowej lub drogą tradycyjną do Administratora, dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu załatwienia sprawy oraz komunikacji, której dotyczyła korespondencja (bądź spraw bezpośrednio z nią związanych).

7. Uzasadniony interes Administratora stanowi wyłączną podstawą prawną przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 f RODO), tj. interes polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do niego w związku ze świadczonymi przez niego usługami. Administrator przetwarza jedynie dane osobowe niezbędne dla sprawy, do której tyczy się korespondencja. Całość korespondencji ujawniana jest jedynie osobom upoważnionym. Korespondencja jest przechowywana w sposób zapewniający bezpieczeństwo zawartych w niej danych osobowych oraz innych znajdujących się w niej informacji.

8. W przypadku kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej, Administrator może domagać się podania danych osobowych w zakresie, w jakim będzie to niezbędne do obsługi konkretnego przypadku, której kontakt dotyczy. W takim przypadku również podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na konieczności załatwienia zgłoszonej sprawy, która jest związana ze świadczeniem usług
Administratora.

9. W związku z pozyskiwaniem danych dla celów związanych z wykonaniem konkretnej umowy, Administrator przekazuje osobie (której dane dotyczą), szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania jej danych osobowych, najpóźniej w momencie zawierania danej umowy.

10. W związku ze świadczeniem usług Administrator zbiera także dane osobowe podczas bezpośrednich spotkań w Hotelu, jak również podczas wymiany danych, w celach związanych z nawiązywaniem oraz utrzymywaniem kontaktów biznesowych, a także w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego, obejmującego zwłaszcza przedstawianie aktualnych ofert bądź usług świadczonych przez Administratora. Podstawę prawną przetwarzania danych we wskazanych przypadkach stanowi uzasadniony interes Administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Tak zbierane dane osobowe przez Administratora są odpowiednio chronione oraz przetwarzane wyłącznie w celu, dla jakiego zostały pozyskane.

11. W związku z usługami świadczonymi przez Administratora, które wymagają przetwarzania danych osobowych, dane osobowe mogą zostać także ujawnione przez Administratora innym podmiotom zewnętrznym, tj. w szczególności podmiotom zajmującym się obsługą systemów
informatycznych oraz sprzętu, a także podmiotom świadczącym usługi księgowe bądź prawne na rzecz Administratora.

12. Ujawnienie danych osobowych właściwym organom bądź osobom trzecim w inny sposób niż wskazany dotychczas (tj. pkt 1 – 11 niniejszej Polityki), które zażądają udzielenia takich informacji, nastąpić może przez Administratora wyłącznie w oparciu o właściwą podstawę prawną oraz zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi.

13. Okres przetwarzania pozyskanych przez Administratora danych zależy przede wszystkim od celu ich przetwarzania. Poza tym może wynikać także z obowiązujących przepisów, jeśli stanowią one podstawę przetwarzania pozyskanych danych. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, wskazane dane przetwarzane są wyłącznie przez okres, który umożliwia realizację interesu Administratora, bądź do czasu do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. W przypadku przetwarzanie danych, które odbywa się na podstawie zgody na ich przetwarzanie, dane te będą przetwarzane są do momentu wycofania tejże zgody. Natomiast w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych będzie konieczne do zawarcia oraz wykonania konkretnej umowy, dane te będą przetwarzane wyłącznie w czasie obowiązywania umowy, aż do momentu jej rozwiązania.

13. Okres przetwarzania danych może zostać przedłużony w sytuacji, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia bądź obrony przed ewentualnymi roszczeniami. Natomiast po tym czasie, wyłącznie w przypadku w jakim będą wymagać tego właściwe przepisy prawa i w niezbędnym zakresie. Po upływie wskazanego okresu, pozyskane przez Administratora dane będą usuwane bądź anonimizowane.

14. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje następujące prawo:
I. Prawo do informowania o przetwarzaniu danych osobowych – Administrator po uzyskaniu zgłoszenia przekazuje informacje o przetwarzaniu danych, w tym o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotom, którym są ujawniane oraz o planowanym terminie ich usuwania.
II. Prawo do sprostowania danych – Administrator na żądanie osoby usuwa ewentualne niezgodności bądź błędy
przetwarzanych danych osobowych, a także ewentualnie uzupełnia je w przypadku, kiedy są niekompletne.
III. Prawo do ograniczenia przetwarzania – Administrator w przypadku zgłoszenia zaprzestaje dokonywania czynności na danych osobowych oraz ich przechowywania, do czasu, kiedy nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych.

IV. Prawo uzyskania kopii danych – Administrator przekazuje kopie przetwarzanych danych, dotyczących osoby
zgłaszającej dane w przypadku pierwszego wniosku, natomiast przy kolejnych wnioskach o wydanie kopii dokumentów, Administrator
informuje o konieczności dokonania opłaty, która zostanie każdorazowo ustalona w oparciu o ilość sporządzonych kopii dokumentów.
V. Prawo usunięcia danych – Administrator na żądanie konkretnej osoby, której dane dotyczą, dokona usunięcia danych, których przetwarzanie nie będzie już konieczne do realizowania żądanego celu, dla których dane te zostały pozyskane.
VI. Prawo do przenoszenia danych osobowych – Administrator wydaje pozyskane dane osobowe w zakresie, w jakim są one przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, a także w sposób zautomatyzowany w formie umożliwiającej ich odczyt przez komputer. Zgodnie z rozporządzeniem istnieje także możliwość przesłania tych danych innemu podmiotowi, przy jednoczesnym założeniu, że istnieją w tym zakresie właściwe możliwości techniczne, jednocześnie po stronie Administratora jak i innego podmiotu.
VII. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego – osoba, której dane osobowe są przetwarzane u Administratora, ma możliwość złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzaniu jej danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego, bez jednoczesnego wymogu uzasadnienia swojego stanowiska.
VIII. Prawo do sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane osobowe są przetwarzane u Administratora, ma możliwość w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu jej danych osobowych z przyczyn wynikających ze szczególnej sytuacji tejże osoby. Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie.
IX. Prawo do skargi – osoba, której dotyczą dane, w razie uznania, iż przetwarzanie jej danych osobowych jest niezgodne z przepisami RODO, bądź narusza inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, ma możliwość złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych.
X. Prawo do cofnięcia zgody – osoba której dane są przetwarzane przez Administratora, na podstawie udzielonej przez nią uprzednio zgody, ma możliwość cofnięcia tejże zgody w każdym czasie. Okoliczność ta pozostaje jednak bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania danych, dokonanego przed wycofaniem zgody przez osobę.
XI. Prawo do bycia zapomnianym – Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych. W tym przypadku Administrator ma bezwzględny obowiązek usunąć dane osobowe niezwłocznie. Obowiązek ten powstaje w sytuacji, zaistnieje któraś z przesłanek:

a) Dane osobowe nie są już administratorowi niezbędne w związku z prowadzonymi czynnościami.
b) Została cofnięta zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą.
c) Osoba, której dane dotyczą wnosi sprzeciw w zakresie ich przetwarzania.
d) Dane osobowe były dotychczas przetwarzane przez Administratora niezgodnie z prawem.

15. Wniosek, który został sprecyzowaniu w ust. 14 pkt I do XI, należy złożyć w formie pisemnej bezpośrednio na adres Hotelu, tj. Villa Astra, ul. Olszewskiego 28, 32-600 Oświęcim bądź za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@villastra.pl Odpowiedzi na dokonane zgłoszenia, zostanie udzielona w formie pisemnej.

Wyjątek stanowią zgłoszenia dokonane za pośrednictwem wiadomości typu e-mail, wówczas odpowiedź na zgłoszony wniosek także zostanie udzielona w ten sposób. Termin na rozpatrzenie wniosków wynosi 1 miesiąc i jest liczony zgodnie z zasadami wskazanymi w Kodeksie postępowania administracyjnego. W razie niemożności rozpatrzenia wniosku z zachowaniem okresu 1 miesiąca, z uwagi na stopień trudności i zawiłość sprawy, Administrator – przed upływem ww. okresu 1 miesiąca – poinformuje zainteresowaną osobę o terminie rozpatrzenia wniosku, który będzie jednak nie dłuższy niż okres maksymalnie 3 miesięcy.

 

Dane siedziby:
Astra Technology s.c. Wiesław Bogacz – Ryszard Bogacz
ul. Dworcowa 4
32-600 Oświęcim
NIP : 549-000-67-67

Dane Naszego obiektu hotelowego :
Villa Astra Apartments & Breakfast
ul. Olszewskiego 28
32-600 Oświęcim
tel. 691 747 488

Konto bankowe :
Bank PKO BP
IBAN : PL45102023840000970202081164
SWIFT :BPKOPLPW