Ogólne warunki rezerwacji i anulacji dla Gości indywidualnych w Villa Astra Apartments & Restaurant.

I. Sposób dokonania rezerwacji:

Rezerwacji można dokonać na stronie internetowej www.villaastra.pl  drogą mailową: biuro@villaastra.pl lub telefoniczną: 691-747-488 oraz za pomocą serwisu Booking.com

Recepcja czynna w godzinach 6:00 – 22:00

II. Warunki anulowania rezerwacji:

Gość może bezpłatnie odwołać rezerwację do 7 dni przed planowanym przyjazdem. W przypadku anulacji rezerwacji poniżej 7 dni przed datą przyjazdu zadatek pozostaje u nas. Anulacje w takim terminie wiążą się z utratą pełnej kwoty wpłaconego zadatku.

Brak opłat za rezerwacje odwołane w ciągu 24 godzin od momentu ich dokonania.

W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby, obiekt nie zwraca opłat.

W celu anulowania lub zmiany dokonanej rezerwacji należy skontaktować się z recepcją telefonicznie +48 691747488 bądź  mailowo: biuro@villaastra.pl

 

Przed dokonaniem rezerwacji zapoznaj się z polityką prywatności Villa Astra

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników, w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.villaastra.pl, która administrowana jest przez Administratora Danych Osobowych (ADO) – Astra Technology S.C. Wiesław Bogacz , Ryszard Bogacz, ul. Dworcowa 4, 32-600 Oświęcim, NIP: 5490006767, REGON: 120952348, (zwany dalej: Administratorem).

1. W związku z usługami świadczonymi przez Villa Astra – Apartments & Breakfast, Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( Dz.Urz.UE z 2016 r. Nr 119, s.1), dalej zwane „RODO” i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych.

2. Celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane w sposób bezpośredni od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

3. Z Administratorem można skontaktować się poprzez wiadomość wysłaną na adres e-mail: biuro@villaastra.pl lub pisemnie na adres: Villa Astra, ul. Olszewskiego 28, 32-600 Oświęcim.

3. W celu zapewnienia spójności, integralności oraz poufności danych, Administrator wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych wyłącznie osobom upoważnionym i jedynie w zakresie niezbędnym, biorąc pod uwagę wykonywane przez nie zadania. Administrator stosuje rozwiązania techniczne oraz organizacyjne w celu zapewnienia, iż wszelkie podejmowane operacje – na pozyskanych przez Administratora danych osobowych – są dokonywane oraz rejestrowane wyłącznie przez osoby do tego upoważnione.

5. Administrator podejmuje ponadto wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy oraz inne podmioty z nim współpracujące, dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy dochodzi do przetwarzania danych osobowych. Na bieżąco przeprowadzana jest przez Administratora analiza ryzyka i adekwatność stosowanych zabezpieczeń danych osobowych w stosunku do identyfikowanych zagrożeń, a także wszelkie środki mające na celu ochronę pozyskanych danych.

6. W przypadku kierowania korespondencji e-mailowej lub drogą tradycyjną do Administratora, dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu załatwienia sprawy oraz komunikacji, której dotyczyła korespondencja (bądź spraw bezpośrednio z nią związanych).

7. Uzasadniony interes Administratora stanowi wyłączną podstawą prawną przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 f RODO), tj. interes polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do niego w związku ze świadczonymi przez niego usługami. Administrator przetwarza jedynie dane osobowe niezbędne dla sprawy, do której tyczy się korespondencja. Całość korespondencji ujawniana jest jedynie osobom upoważnionym. Korespondencja jest przechowywana w sposób zapewniający bezpieczeństwo zawartych w niej danych osobowych oraz innych znajdujących się w niej informacji.

8. W przypadku kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej, Administrator może domagać się podania danych osobowych w zakresie, w jakim będzie to niezbędne do obsługi konkretnego przypadku, której kontakt dotyczy. W takim przypadku również podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na konieczności załatwienia zgłoszonej sprawy, która jest związana ze świadczeniem usług
Administratora.

9. W związku z pozyskiwaniem danych dla celów związanych z wykonaniem konkretnej umowy, Administrator przekazuje osobie (której dane dotyczą), szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania jej danych osobowych, najpóźniej w momencie zawierania danej umowy.

10. W związku ze świadczeniem usług Administrator zbiera także dane osobowe podczas bezpośrednich spotkań w Hotelu, jak również podczas wymiany danych, w celach związanych z nawiązywaniem oraz utrzymywaniem kontaktów biznesowych, a także w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego, obejmującego zwłaszcza przedstawianie aktualnych ofert bądź usług świadczonych przez Administratora. Podstawę prawną przetwarzania danych we wskazanych przypadkach stanowi uzasadniony interes Administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Tak zbierane dane osobowe przez Administratora są odpowiednio chronione oraz przetwarzane wyłącznie w celu, dla jakiego zostały pozyskane.

11. W związku z usługami świadczonymi przez Administratora, które wymagają przetwarzania danych osobowych, dane osobowe mogą zostać także ujawnione przez Administratora innym podmiotom zewnętrznym, tj. w szczególności podmiotom zajmującym się obsługą systemów
informatycznych oraz sprzętu, a także podmiotom świadczącym usługi księgowe bądź prawne na rzecz Administratora.

12. Ujawnienie danych osobowych właściwym organom bądź osobom trzecim w inny sposób niż wskazany dotychczas (tj. pkt 1 – 11 niniejszej Polityki), które zażądają udzielenia takich informacji, nastąpić może przez Administratora wyłącznie w oparciu o właściwą podstawę prawną oraz zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi.

13. Okres przetwarzania pozyskanych przez Administratora danych zależy przede wszystkim od celu ich przetwarzania. Poza tym może wynikać także z obowiązujących przepisów, jeśli stanowią one podstawę przetwarzania pozyskanych danych. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, wskazane dane przetwarzane są wyłącznie przez okres, który umożliwia realizację interesu Administratora, bądź do czasu do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. W przypadku przetwarzanie danych, które odbywa się na podstawie zgody na ich przetwarzanie, dane te będą przetwarzane są do momentu wycofania tejże zgody. Natomiast w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych będzie konieczne do zawarcia oraz wykonania konkretnej umowy, dane te będą przetwarzane wyłącznie w czasie obowiązywania umowy, aż do momentu jej rozwiązania.

13. Okres przetwarzania danych może zostać przedłużony w sytuacji, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia bądź obrony przed ewentualnymi roszczeniami. Natomiast po tym czasie, wyłącznie w przypadku w jakim będą wymagać tego właściwe przepisy prawa i w niezbędnym zakresie. Po upływie wskazanego okresu, pozyskane przez Administratora dane będą usuwane bądź anonimizowane.

14. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje następujące prawo:
I. Prawo do informowania o przetwarzaniu danych osobowych – Administrator po uzyskaniu zgłoszenia przekazuje informacje o przetwarzaniu danych, w tym o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotom, którym są ujawniane oraz o planowanym terminie ich usuwania.
II. Prawo do sprostowania danych – Administrator na żądanie osoby usuwa ewentualne niezgodności bądź błędy
przetwarzanych danych osobowych, a także ewentualnie uzupełnia je w przypadku, kiedy są niekompletne.
III. Prawo do ograniczenia przetwarzania – Administrator w przypadku zgłoszenia zaprzestaje dokonywania czynności na danych osobowych oraz ich przechowywania, do czasu, kiedy nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych.

IV. Prawo uzyskania kopii danych – Administrator przekazuje kopie przetwarzanych danych, dotyczących osoby
zgłaszającej dane w przypadku pierwszego wniosku, natomiast przy kolejnych wnioskach o wydanie kopii dokumentów, Administrator
informuje o konieczności dokonania opłaty, która zostanie każdorazowo ustalona w oparciu o ilość sporządzonych kopii dokumentów.
V. Prawo usunięcia danych – Administrator na żądanie konkretnej osoby, której dane dotyczą, dokona usunięcia danych, których przetwarzanie nie będzie już konieczne do realizowania żądanego celu, dla których dane te zostały pozyskane.
VI. Prawo do przenoszenia danych osobowych – Administrator wydaje pozyskane dane osobowe w zakresie, w jakim są one przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, a także w sposób zautomatyzowany w formie umożliwiającej ich odczyt przez komputer. Zgodnie z rozporządzeniem istnieje także możliwość przesłania tych danych innemu podmiotowi, przy jednoczesnym założeniu, że istnieją w tym zakresie właściwe możliwości techniczne, jednocześnie po stronie Administratora jak i innego podmiotu.
VII. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego – osoba, której dane osobowe są przetwarzane u Administratora, ma możliwość złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzaniu jej danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego, bez jednoczesnego wymogu uzasadnienia swojego stanowiska.
VIII. Prawo do sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane osobowe są przetwarzane u Administratora, ma możliwość w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu jej danych osobowych z przyczyn wynikających ze szczególnej sytuacji tejże osoby. Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie.
IX. Prawo do skargi – osoba, której dotyczą dane, w razie uznania, iż przetwarzanie jej danych osobowych jest niezgodne z przepisami RODO, bądź narusza inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, ma możliwość złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych.
X. Prawo do cofnięcia zgody – osoba której dane są przetwarzane przez Administratora, na podstawie udzielonej przez nią uprzednio zgody, ma możliwość cofnięcia tejże zgody w każdym czasie. Okoliczność ta pozostaje jednak bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania danych, dokonanego przed wycofaniem zgody przez osobę.
XI. Prawo do bycia zapomnianym – Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych. W tym przypadku Administrator ma bezwzględny obowiązek usunąć dane osobowe niezwłocznie. Obowiązek ten powstaje w sytuacji, zaistnieje któraś z przesłanek:

a) Dane osobowe nie są już administratorowi niezbędne w związku z prowadzonymi czynnościami.
b) Została cofnięta zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą.
c) Osoba, której dane dotyczą wnosi sprzeciw w zakresie ich przetwarzania.
d) Dane osobowe były dotychczas przetwarzane przez Administratora niezgodnie z prawem.

15. Wniosek, który został sprecyzowaniu w ust. 14 pkt I do XI, należy złożyć w formie pisemnej bezpośrednio na adres: Villa Astra, ul. Olszewskiego 28, 32-600 Oświęcim bądź za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@villastra.pl Odpowiedzi na dokonane zgłoszenia, zostanie udzielona w formie pisemnej.

Wyjątek stanowią zgłoszenia dokonane za pośrednictwem wiadomości typu e-mail, wówczas odpowiedź na zgłoszony wniosek także zostanie udzielona w ten sposób. Termin na rozpatrzenie wniosków wynosi 1 miesiąc i jest liczony zgodnie z zasadami wskazanymi w Kodeksie postępowania administracyjnego. W razie niemożności rozpatrzenia wniosku z zachowaniem okresu 1 miesiąca, z uwagi na stopień trudności i zawiłość sprawy, Administrator – przed upływem ww. okresu 1 miesiąca – poinformuje zainteresowaną osobę o terminie rozpatrzenia wniosku, który będzie jednak nie dłuższy niż okres maksymalnie 3 miesięcy.

 

REGULAMIN SPRZEDAŻY I REALIZACJI VOUCHERA DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO, ZWANEGO DALEJ NABYWCĄ I/LUB UŻYTKOWNIKIEM WYDAWANEGO PRZEZ OBIEKT NOCLEGOWY VILLA ASTRA – APARTMENTS & BREAKFAST

I WARUNKI OGÓLNE

 1. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Vouchera Nabywcy (na miejscu w obiekcie noclegowym Villa Astra, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poczty elektronicznej) i do przyjmowania go do realizacji w obiekcie noclegowym Villa Astra Apartments & Breakfast położonego w Oświęcimiu przy ul. Olszewskiego 28.
 2. Nabywca zobowiązuje się do zapłaty za Voucher w kwocie równej wartości nominalnej Vouchera.
 3. Voucher może być realizowany wyłącznie w obiekcie noclegowym Villa Astra Apartments & Breakfast.
 4. Voucher może być zrealizowany w obiekcie noclegowym Villa Astra Apartments & Breakfast zgodnie z zakresem określonym w treści Vouchera lub do kwoty podanej na Voucherze na zakup towaru lub usługi w obiekcie noclegowym Villa Astra Apartments & Breakfast.
 5. Voucher nie podlega zwrotowi i wymianie na gotówkę.
 6. Voucher musi być zrealizowany jednorazowo i w całości.
 7. Wydawca Vouchera nie ponosi odpowiedzialności za Voucher, który został utracony lub uszkodzony po jego przekazaniu Nabywcy.
 8. Nabywcy lub Użytkownikowi Vouchera nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Wydawcy Vouchera z tytułu utraty (w tym również kradzieży) lub zniszczenia Vouchera.
 9. Termin ważności Vouchera widnieje na Voucherze. Nie może być jednak dłuższy niż 6 miesięcy od daty zakupu Vouchera.

II ZASADY KORZYSTANIA Z VOUCHERA

 1. Użytkownik Vouchera na którym nie widnieje data realizacji Vouchera zobowiązany jest do rezerwacji terminu wykorzystania Vouchera w recepcji Villa Astra Apartments & Breakfast (tel. 691 747 488; e-mail biuro@villaastra.pl).
 2. Villa Astra Apartments & Breakfast przyjmuje Vouchery, które są nieuszkodzone, posiadają datę ważności, pieczęć Wydawcy i podpis Wydawcy. W przypadku wysłania Vouchera drogą elektroniczną podpis i pieczęć nie są wymagane. Voucher wysłany drogą elektroniczną należy wydrukować i przedstawić w recepcji.
 3. Przy realizacji Vouchera Użytkownikowi nie przysługuje prawo do otrzymania reszty niewykorzystanej kwoty, na którą opiewa Voucher, gdy wartość usługi jest niższa niż wartość Vouchera.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny gotówką, karta płatniczą lub kartą kredytową, gdy wartość świadczonej usługi jest wyższa od wartości przedstawionego Vouchera lub zakres Vouchera jej nie obejmuje.
 5. Villa Astra Apartments & Breakfast ma prawo odmówić zrealizowania vouchera gdy: upłynął termin ważności Vouchera, uszkodzenia Vouchera uniemożliwiają odczytanie danych zapisanych na Voucherze.

III ROZLICZENIA I REKLAMACJE VOUCHERA

 1. Nabywca w chwili zakupu Vouchera (moment otrzymania zapłaty za Voucher) otrzymuje fakturę VAT lub paragon.
 2. Wszelkie reklamacje związane z zakupem towaru i/lub usługi przy użyciu Vouchera będą rozpatrywane przez Villa Astra Apartments & Breakfast na wniosek Nabywcy lub Użytkownika, po złożeniu pisemnej reklamacji.
 3. Podstawą uznania reklamacji towaru lub usługi jest faktura VAT/ paragon wydany przy zakupie Vouchera.

IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Nabywca i/lub Użytkownik wraz z otrzymaniem Vouchera oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
 2. Użytkownik poprzez realizację Vouchera potwierdza zlecenie dokonania jego użycia, w zakresie określonym w Regulaminie.
 3. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna w obiekcie noclegowym Villa Astra Apartments & Breakfast, oraz na stronie internetowej Wydawcy www.villaastra.pl. Obowiązkiem Wydawcy Vouchera jest też udostępnienie Regulaminu Nabywcy i/lub Użytkownikowi Vouchera na żądanie.
 4. Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw Nabywców i/lub Użytkowników. Wszelkie zmiany treści Regulaminu będą na bieżąco aktualizowane i udostępniane na stronie internetowej Wydawcy www.villaastra.pl oraz w obiekcie noclegowym Villa Astra Apartments & Breakfast.
 5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Dane siedziby:
Astra Technology s.c. Wiesław Bogacz – Ryszard Bogacz

ul. Dworcowa 4
32-600 Oświęcim
NIP : 549-000-67-67

Dane Naszego obiektu hotelowego :
Villa Astra Apartments & Breakfast

ul. Olszewskiego 28
32-600 Oświęcim
tel. 691 747 488

Konto bankowe :
Bank PKO BP
IBAN : PL45102023840000970202081164
SWIFT :BPKOPLPW